The choker of dissent - Praful Bidwai (Rashtriya Sahara, June 4)